High pressure water jet cleaning Service

Heat Exchanger

เรามีทีมงานถอด - ประกอบ โดยช่างที่มีความชำนาญผ่านการอบรมและผ่านการฝึกปฏิบัติงาน และนำอุปกรณ์พิเศษ "เครื่องป้อนสายกึ่งอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Contact us now to get quote for all your global shipping needs.